PunSher Bahadur, Shrawan Mandal, Lilanath Bhandari, Santoshananda Jha, Sagar Rajbhandari, MishraAbdhesh Kumar, Sharma ChaliseBimal, and Rajesh Shah. 2020. “Understanding COVID-19 in Nepal”. Journal of Nepal Health Research Council 18 (1), 126-27. https://doi.org/10.33314/jnhrc.v18i1.2629.